Warsztatów językowych

ORGANIZACJA GRUP NA ZAGRANICZNE WARSZTATY JĘZYKOWE ODBYWA SIĘ Z WIELOMIESIĘCZNYM WYPRZEDZENIEM.

Dla grup wyjeżdżających w miesiącach maj-czerwiec, rezerwacji należy dokonać we wrześniu.

Dla grup wyjeżdżających w miesiącu pazdzierniku, rezerwacji należy dokonać w marcu-kwietniu. 

1. Rezerwacji wycieczek dokonuje się pisemnie lub telefonicznie:

pisemna rezerwacja – należy wypełnić druk zamówienia zamieszczony w informatorze lub pobrać ze str. www.relaks-travel.pl i dostarczyć do Biura osobiście, przesłać faxem lub e-mailem

telefoniczna rezerwacja powinna być potwierdzona pisemnie w ciągu 7 dni.

2. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone podpisaniem umowy, dotyczącej organizacji wycieczki szkolnej, zielonej szkoły, warsztatów językowych z jednoczesnym wpłaceniem zaliczki w wysokości 30% wartości usługi. Pozostała kwota powinna być wpłacona najpóźniej 3 dni przed terminem wyjazdu. Dopuszcza się ustalenie innych warunków płatności.

3. Najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem wycieczki zamawiający powinien przesłać do Biura dane uczestników i opiekunów: imię i nazwisko, PESEL lub datę urodzenia, adres zamieszkania.

4. Koszt wyjazdu obejmuje:

– ubezpieczenie w Signal Iduna Polska TU S.A. NNW, KL (dotyczy wycieczek zagranicznych)

– transport autokarowy

-nocleg o standardzie turystycznym

– obsługę pilota na całej trasie, przewodnika (w zwiedzanych obiektach)

– bilety wstępu ( do obiektów ujętych w programie)

– bezpłatny udział trzech opiekunów

– wyżywienie wg oferty

5. Podane ceny katalogowe dotyczą grup wyjeżdżających z Lublina. Dla grup spoza Lublina dokonujemy korekty cenowej (zmniejsza się lub zwiększa koszt transportu).

6. Ceny katalogowe mogą ulec zmianie w wyjątkowych przypadkach, niezależnych od Biura (zmiana cen paliwa, biletów wstępu, zmian przepisów, wzrost kursu walut)

7. W wypadku rezygnacji z wyjazdu Biuro może zatrzymać wartość realnie poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i organizacją zamówionej przez Klienta wycieczki.

8. Zmiany programowe zaistniałe podczas realizacji wycieczki, a co za tym idzie różnice cenowe będą rozliczone do 14 dni od zakończenia wycieczki.

9. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy w trakcie wycieczki.

10. Reklamacje dotyczące świadczeń gwarantowanych przez Biuro przyjmowane są: – w trakcie realizacji wycieczki przez pilota i w miarę możliwości załatwiane na bieżąco – w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty zakończenia wycieczki.